Hình Ảnh Cột Phải
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay: 123
số người truy cậpHôm qua: 208
số người truy cậpTuần này: 1983
số người truy cậpTháng này: 7133
số người truy cậpTổng số truy cập: 986175
số người truy cậpĐang online: 13
Tổ chức cán bộ » Văn bản pháp luật về tổ chức – cán bộ
Văn bản pháp luật về tổ chức - cán bộ
V. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN TỔ CHỨC, CÁN BỘ
1. Công tác tổ chức, cán bộ:
 
TT
LOẠI
SỐ HIỆU
NGÀY
TRÍCH YẾU NỘI DUNG
CQ BAN HÀNH
1
Luật
22/2008/QH12
13/11/2008
Luật Cán bộ, công chức
Quốc hội
2
Luật
58/2010/QH12
15/11/2010
Luật Viên chức
Quốc hội
3
Nghị định
54/2005/NĐ-CP
19/4/2005
Về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức.
Chính phủ
4
Nghị định
158/2007/NĐ-CP
27/10/2007
Quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Chính phủ
5
Nghị định
06/2010/NĐ-CP
25/01/2010
Quy định những người là công chức.
Chính phủ
6
Nghị định
46/2010/NĐ-CP
27/4/2010
Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức.
Chính phủ
7
Nghị định
27/2012/NĐ-CP
06/4/2012
Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.
Chính phủ
8
Nghị định
29/2012/NĐ-CP
12/4/2012
Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
Chính phủ
9
Nghị định
41/2012/NĐ-CP
08/5/2012
Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.
Chính phủ
10
Nghị định
150/2013/NĐ-CP
01/11/2013
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ Quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Chính phủ
11
Thông tư
34/2010/TT-BGTVT
08/11/2010
Quy định về tổ chức và hoạt động của cảng vụ đường thủy nội địa
Bộ GTVT
12
Thông tư
12/2012/TT-BNV
18/12/2012
Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.
Bộ Nội vụ
13
Thông tư
14/2012/TT-BNV
18/12/2012
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.
Bộ Nội vụ
14
Thông tư
15/2012/TT-BNV
25/12/2012
Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.
Bộ Nội vụ
15
Thông tư
16/2012/TT-BNV
28/12/2012
Ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.
Bộ Nội vụ
16
Thông tư
163/2013/TTLT-BTC-BNV
15/11/2013
Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ cấp kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước.
Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính
17
Quyết định
615/QĐ-BGTVT
07/3/2001
Về việc thành lập Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV
Bộ GTVT
18
Quyết định
3688/QĐ-BGTVT
15/11/2013
Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông vận tải.
 
Bộ GTVT
19
Quyết định
3689/QĐ-BGTVT
15/11/2013
Ban hành Quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, biệt phái, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông vận tải.
Bộ GTVT
2. Chế độ lao động, tiền lương:
TT
LOẠI
SỐ HIỆU
NGÀY
TRÍCH YẾU NỘI DUNG
CQ BAN HÀNH
1
Luật
10/2012/QH13
18/6/2012
Quốc hội
2
Nghị định
204/2004/NĐ-CP
14/12/2004
Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Chính phủ
3
Nghị định
44/2013/NĐ-CP
10/5/2013
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động.
Chính phủ
4
Nghị định
45/2013/NĐ-CP
10/5/2013
Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, và an toàn lao động, vệ sinh lao động.
Chính phủ
5
Nghị định
49/2013/NĐ-CP
14/5/2013
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.
Chính phủ
6
Nghị định
66/2013/NĐ-CP
27/6/2013
Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Chính phủ
7
Thông tư
01/2005/TTLT/BNV-BTC
05/01/2005
Hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính
8
Thông tư
02/2005/TT-BNV
05/01/2005
Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Bộ Nội vụ
9
Thông tư
04/2005/TT-BNV
31/7/2013
Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Bộ Nội vụ
10
Thông tư
05/2005/TT-BNV
05/01/2005
Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên
Bộ Nội vụ
11
 
07/2005/TT-BNV
05/01/2005
Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức
Bộ Nội vụ
12
Thông tư
08/2005/TTLT/BNV-BTC
05/01/2005
Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính
13
Thông tư
11/2005/TTLT/BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT
05/01/2005
Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực.
BộNV, LĐTBXH, BTC, UBDT
14
Thông tư
02/2007/TT-BNV
25/5/2007
Hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại cán bộ, viên chức.
Bộ Nội vụ
15
Thông tư
08/2013/TT-BNV
31/7/2013
Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Bộ Nội vụ
3. Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp:
TT
LOẠI
SỐ HIỆU
NGÀY
TRÍCH YẾU NỘI DUNG
CQ BAN HÀNH
1
Luật
71/2006/QH11
29/6/2005
Luật BHXH
Quốc hội
2
Luật
25/2008/QH12
11/4/2008
Luật BHYT
Quốc hội
3
Nghị định
63/2005/NĐ-CP
16/5/2005
Ban hành điều lệ bảo hiểm y tế
Chính phủ
4
Nghị định
152/2006/NĐ-CP
22/12/2006
Hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm xã hội bắt buộc
Chính phủ
5
Nghị định
127/2008/NĐ-CP
12/12/2008
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm thất nghiệp
Chính phủ
6
Thông tư
08/2003/TT-BLĐTBXH
08/4/2003
Về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 09/01/2003 của Chính phủ
Bộ LĐTBXH
4. Thi đua, khen thưởng:
TT
LOẠI
SỐ HIỆU
NGÀY
TRÍCH YẾU NỘI DUNG
CQ BAN HÀNH
1
Luật
15/2003/QH11
26/11/2003
Luật Thi đua, khen thưởng
Quốc hội
2
Luật
47/2005/QH11
14/6/2005
Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi, bổ sung
Quốc hội
3
Luật
32/2009/QH12
18/6/2009
Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi, bổ sung
Quốc hội
4
Luật
39/2013/QH13
16/11/2013
Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi, bổ sung
Quốc hội
5
Văn bản hợp nhất
16/VBHN-VPQH
13/12/2013
Văn bản hợp nhất Luật Thi đua, khen thưởng: Luật số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003, Luật số 47/2005/QH11 ngày 14/6/2005, Luật số 32/2009/QH12 ngày 18/6/2009, Luật số 39/2013/QH13 ngày 16/11/2013
Văn phòng Quốc hội
6
Nghị định
42/2010/NĐ-CP
15/4/2010
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
Chính phủ
7
Nghị định
39/2012/NĐ-CP
27/4/2012
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
Chính phủ
8
Thông tư
24/2012/TT-BGTVT
21/6/2012
Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giao thông vận tải
Bộ GTVT
5. Khác:
TT
LOẠI
SỐ HIỆU
NGÀY
TRÍCH YẾU NỘI DUNG
CQ BAN HÀNH
1
Luật
35/2009/QH12
18/6/2009
Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
Quốc hội
2
Luật
01/2011/QH13
11/11/2011
Luật Lưu trữ
Quốc hội
2
Luật
02/2011/QH13
11/11/2011
Luật Khiếu nại
Quốc hội
3
Luật
03/2011/QH13
11/11/2011
Luật Tố cáo
Quốc hội
4
Luật
09/2012/QH13
18/6/2012
Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá
Quốc hội
5
Luật
27/2012/QH13
23/11/2012
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Phòng, chống tham nhũng
Quốc hội
6
Luật
44//2013/Qh13
26/11/2013
Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí
Quốc hội
7
Nghị định
75/2012/NĐ-CP
03/10/2012
Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại
Chính phủ
8
Nghị định
76/2012/NĐ-CP
03/10/2012
Quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo
Chính phủ